Dorota Tolsdorf 784 957 504, Piotr Tolsdorf 505 298 020 bestsekretariat@gmail.com

PROCEDURY i ZMIANY w UMOWACH

na rok szkolny 2020/20201

SZANOWNI RODZICE,

Bardzo proszę o potwierdzenie chcęci uczestnictwa w zajęciach w formie stacjonarniej w roku szkolnym 2020/2021. W związku z obecną sytuacją i nałożonymi na nas obowiązkami i obostrzeniami, poniżej znajdą Państwo nowe zapisy i wzory oświadczeń, które będą ujęte w umowie. 

Bardzo proszę się z nimi zapoznać i dopiero wtedy (najlepiej smsem) potrwiedzić chęć kontynuowania zajęć. Bardzo proszę zrobić to do piątku, żebyśmy mogli już zająć się układaniem grafiku. Jeśli coś się u Państwa zmieniło i chcą Państwo zrezygnować, również proszę o taką wiadomość – z szacunku do naszej pracy i osób czekających na listach rezerwowych.

Pozdrawiam i do usłyszenia!

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

  1. Kursanci zobowiązaniu są do dezynfekcji rąk przy wejściu do sali oraz punktualnego przychodzenia na zajęcia. NIE funkcjonuje poczekalnia, dlatego nie ma możliwości zaczekania na korytarzu. 
  2. Rodzice przyprowadzający dzieci na zajęcia NIE mogą wchodzić do budynku, lektorzy odbierają dzieci przed wejściem, a po zajęciach odprowadzają je do drzwi wejściowych. 
  3. Lekcje 60 minutowe zostają skrócone do 55 minut, po każdej lekcji następuje 10 minutowa przerwa, w trakcie której sale są wietrzone, a wszystkie powierzchnie stykowe (blaty, siedziska, poręcze, klamki) oraz toaleta są dezynfekowane. Dodatkowo, kursanci nie będą mieli kontaktu z pomocami dydaktycznymi, których nie można dezynfekować.
  4. Kursanci są zobowiązani do przynoszenia WYŁĄCZNIE przedmiotów potrzebnych na zajęciach, czyli własnych przyborów piśmienniczych oraz materiałów kursowych udostępnionych przez Centrum BEST. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek na zajęcia. W przypadku zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, artykuły piśmiennicze zostaną zapewnione przez Centrum BEST i będą na bieżąco dezynfekowane. 
  5. Na zajęcia mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Do budynku NIE może wejść osoba, która przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  6. Osoby czekające na wejście do budynku oraz rodzice przyprowadzający / odbierający dzieci w miarę możliwości zachowują odpowiedni dystans (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryty nos i usta.
  7. Lektorzy będą kontaktować się z rodzicami telefonicznie oraz za pomocą dziennika elektronicznego prowadzonego dla każdej z grup. W wyjątkowych sytuacjach, rodzice wchodzący do budynku mają obowiązek zakrywania ust i nosa. 
  8. Zgodnie z zaleceniami MEN, kursanci uczestniczący w zajęciach nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, a rodzice niepełnoletnich kursantów wyrażają na to zgodę. Lektorzy pracują w przyłbicach. 
  9. W przypadku, gdy u osoby przebywającej na terenie Centrum BEST zostaną zauważone objawy chorobowe, Centrum BEST niezwłocznie powiadomi o tym fakcie rodziców, którzy są zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka. 
  10. W przypadku zaistnienia siły wyższej (w tym kwarantanny lektorów, kwarantanny większości osób w grupie, przejścia na system zdalny w placówkach podlegających pod MEN) zajęcia w Centrum BEST również będą odbywały się zdalnie, z zachowaniem programu nauczania. Przejście na tryb zdalny NIE uprawnia do natychmiastowego rozwiązania umowy – obowiązuje okres wypowiedzenia zawarty w umowie. 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Centrum BEST.

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z zapisaniem mojego niepełnoletniego dziecka na kurs językowy w trybie stacjonarnym i zobowiązuję się, do przestrzegania obowiązujących zasad.

Oświadczam, że jestem świadoma / świadomy, iż mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych może dojść do zakażenia COVID-19 na terenie Centrum BEST, a ja nie będę rościła/rościł prawda do odszkodowania z tego tytułu.