Dorota Tolsdorf 784 957 504, Piotr Tolsdorf 505 298 020 bestsekretariat@gmail.com

PROCEDURY i ZAPISY w UMOWACH

na rok szkolny 2021/2022

SZANOWNI RODZICE,

Bardzo proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w zajęciach w formie stacjonarnej w roku szkolnym 2021/2022. Tegoroczne zalecenia epidemiologiczne nie różnią się niestety znacznie od tych zeszłorocznych, ale w związku z nałożonymi na nas obowiązkami i obostrzeniami, poniżej znajdą Państwo  zapisy i wzory oświadczeń, które będą ujęte w umowie. 

Bardzo proszę się z nimi zapoznać i dopiero wtedy (koniecznie smsem) potwierdzić chęć kontynuowania zajęć. Bardzo proszę zrobić to do piątku, żebyśmy mogli już zająć się układaniem grafiku. Jeśli coś się u Państwa zmieniło i chcą Państwo zrezygnować, również proszę o taką wiadomość – z szacunku do naszej pracy i osób czekających na listach rezerwowych. Umowy podpisujemy na pierwszych zajęciach we wrześniu, po ustaleniu odpowiadającego Państwu i nam terminu zajęć oraz zebraniu się pełnej grupy.

Pozdrawiam i do usłyszenia!

Dorota Tolsdorf

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Kursanci zobowiązaniu są do dezynfekcji lub umycia rąk przy wejściu do sali oraz punktualnego przychodzenia na zajęcia. NIE funkcjonuje poczekalnia, dlatego nie ma możliwości zaczekania na korytarzu. 
 2. Rodzice przyprowadzający dzieci na zajęcia NIE mogą wchodzić do budynku, lektorzy odbierają dzieci przed wejściem, a po zajęciach odprowadzają je do drzwi wejściowych. Zapis nie dotyczy rodziców dzieci 3 i 4 letnich oraz pozostałych dzieci przedszkolnych, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba. 
 3. Lekcje trwają 45 i 60 minut (w zależności od grupy wiekowej), po każdej lekcji następuje 5 minutowa przerwa, w trakcie której sale są wietrzone i dezynfekowane.
 4. Kursanci są zobowiązani do przynoszenia WYŁĄCZNIE przedmiotów potrzebnych na zajęciach, czyli własnych przyborów piśmienniczych oraz materiałów kursowych udostępnionych przez Centrum BEST. W przypadku zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, artykuły piśmiennicze zostaną zapewnione przez Centrum BEST.
 5. Na zajęcia mogą przychodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę wirusową. Do budynku NIE może wejść osoba, która przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 6. Osoby czekające na wejście do budynku oraz rodzice przyprowadzający / odbierający dzieci w miarę możliwości zachowują odpowiedni dystans (co najmniej 1,5 m). 
 7. Lektorzy będą kontaktować się z rodzicami telefonicznie oraz za pomocą dziennika elektronicznego prowadzonego dla każdej z grup. W wyjątkowych sytuacjach, rodzice wchodzący do budynku mają obowiązek zakrywania ust i nosa. 
 8. Zgodnie z zaleceniami MEN, kursanci uczestniczący w zajęciach oraz nauczyciele prowadzący lekcje nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa podczas lekcji, a rodzice niepełnoletnich kursantów wyrażają na to zgodę. 
 9. W przypadku, gdy u osoby przebywającej na terenie Centrum BEST zostaną zauważone objawy chorobowe, Centrum BEST niezwłocznie powiadomi o tym fakcie rodziców, którzy są zobowiązani do jak najszybszego odbioru dziecka. 
 10. W przypadku zaistnienia siły wyższej (w tym kwarantanny lektorów, kwarantanny większości osób w grupie, obowiązku przejścia na system zdalny dla szkół językowych określonego przez odpowiednie rozporządzenia) zajęcia w Centrum BEST będą odbywały się zdalnie, z zachowaniem programu nauczania. Przejście na tryb zdalny NIE uprawnia do natychmiastowego rozwiązania umowy – obowiązuje okres wypowiedzenia zawarty w umowie. 
 11. Centrum BEST dopuszcza  możliwość prowadzenia zajęć w formie hybrydowej (część uczniów  uczestniczy w klasie, cześć uczniów łączy się online). Z możliwości uczestniczenia w zajęciach online mogą skorzystać wyłącznie osoby przebywające na kwarantannie lub izolacji oraz osoby, które z powodu wystąpienia objawów chorobowych przebywają w domu. Chęć uczestniczenia w lekcji należy zgłosić co najmniej 24h PRZED lekcją. Centrum BEST zastrzega jednak, że nie każde zaplanowane lekcje (szczególnie te, kiedy pracujemy projektowo, wychodzimy na zewnątrz oraz lekcje okolicznościowe i świąteczne) jesteśmy w stanie przeprowadzić online. 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Centrum BEST.

Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z zapisaniem mojego niepełnoletniego dziecka na kurs językowy w trybie stacjonarnym i zobowiązuję się, do przestrzegania obowiązujących zasad.

Oświadczam, że jestem świadoma / świadomy, iż mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych może dojść do zakażenia COVID-19 na terenie Centrum BEST, a ja nie będę rościła/rościł prawda do odszkodowania z tego tytułu.